Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования
"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"
Учебно-издательский центр БГПУ

       
   
                    
   

УИЦ БГПУ

:: О нас

:: Приказ ректора об издании

:: Требования к рукописям

:: Требования к оригинал-
   макету автора

:: Схема движения рукописи

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УИЦ

:: Редакционный отдел

:: Отдел набора и верстки

:: Лаборатория
   множительной техники

:: Отдел издательских
   и  полиграфических услуг

"ВЕСЦІ БДПУ"

:: Серии

:: Требования к статьям

КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ

:: Новинки

:: Прайс-лист

:: Изданная литература

 


e-mail: izdat@bspu.by  
ССЫЛКИ


Официальный сайт БГПУ
Почтовая служба БГПУ


Библиотека БГПУ

 

Дадатак 2

ПАТРАБАВАННІ
Вучэбна-выдавецкага цэнтра БДПУ
да арыгінал-макета

 

Увага! З 2009 года арыгінал-макеты будуць прымацца ў ВВЦ у фармаце А5. У фармаце А4 падаюцца макеты прац, якія будуць выдавацца ў фармаце 60x84 1/8 (як правіла, гэта нотныя зборнікі), і, як выключэнне, зборнікі навуковых артыкулаў, матэрыялы канферэнцый і аўтарэфераты, а таксама тэксты з матэматычнымі або фізічнымі формуламі (не менш 60 %).

 

1. ФАРМАТ А5 (колькасць старонак арыгінал-макета павінна быць кратнай ліку 4, на аркушы фармату А4 павінны размяшчацца 2 несуседнія старонкі):

1.1. ПАЛІ для макета аб'ёмам:

 

да 64 старонак уключна

больш за 64 старонкі

верхняе

1,8 см

1,8 см

звонку

1,8 см

1,8 см

знутры

1,1 см

1,5 см

ніжняе

2,7 см

2,7 см

АД НІЖНЯГА КРАЮ АРКУША ДА НУМАРА СТАРОНКІ – 2,0 см;

АРЫЕНТАЦЫЯ – альбомная, СТАРОНКІ – «2 страницы на листе».

ПАМЕР ПАПЕРЫ – А4.

1.2. ШРЫФТ тэксту:

а) для вучэбна-метадычнай літаратуры :

на рускай ці беларускай мовах

на замежнай мове

Times New Roman (вышынёй 11–12 п.)

або

Arial
(вышынёй
10–11 п.)

Times New Roman (вышынёй 12–13 п.)

або

Arial
(вышынёй
11–12 п.)

б) для навуковай літаратуры
  (манаграфіі, зборнікі артыкулаў, матэрыялы канферэнцый:

Times New Roman (вышынёй 10–11 пунктаў)

або

Arial Narrow
(вышынёй 10–11 пунктаў)

1.3. МІЖРАДКОВЫ ІНТЭРВАЛ – «одинарный»
       АБЗАЦНЫ ОТСТУП – 0,6–1 см;

1.4. НУМАРАЦЫЯ СТАРОНАК – знізу пасярэдзіне, вышыня шрыфту нумара старонкі – на 1–2 пункты меншая, чым вышыня асноўнага тэксту.

 

2. ФАРМАТ А4 (для тыражыравання ў фармаце 60x84 1/8):

2.1. ПАЛІ: верхняе, левае – 2,5 см; ніжняе – 3,1 см; правае – 1 см;

АД КРАЮ ДА КАЛАНТЫТУЛА НІЖНЯГА (г. зн. да нумара старонкі) – 2,5 см;

ЛЮСТРАНЫЯ (зеркальные) ПАЛІ – не актывізаваць;

2.2. ШРЫФТ тэксту:

а) для вучэбна-метадычнай літаратуры:

б) для навуковай літаратуры
(манаграфіі, зборнікі артыкулаў, матэрыялы канферэнцый):

Times New Roman (вышынёй 12–13 п.)

або

Arial
(вышынёй 11–12 п.)

Times New Roman (вышынёй 11 п.)

або

Arial Narrow
(вышынёй 10–11 п.)

2.3. МІЖРАДКОВЫ ІНТЭРВАЛ – «одинарный»

АБЗАЦНЫ ОТСТУП – 0,6–1 см;

2.4. НУМАРАЦЫЯ СТАРОНАК – знізу пасярэдзіне, вышыня шрыфту нумара старонкі – на 1–2 пункты меншая, чым вышыня асноўнага тэксту.

 

3. ФАРМАТ А4 для тыражыравання ў фармаце 60x84 1/16
(з памяншэннем да фармата А5):

3.1. ПАЛІ: верхняе – 1,8 см; ніжняе – 2,4 см; знутры – 2,1 см; звонку – 1,4 см.

АД КРАЮ ДА КАЛАНТЫТУЛА НІЖНЯГА (г. зн. да нумара старонкі) – 1,8 см;

ЛЮСТРАНЫЯ (зеркальные) ПАЛІ – актывізаваць;

3.2. ШРЫФТ тэксту:

для навуковай літаратуры

Times New Roman (вышынёй 14 пунктаў)

або

Arial
(вышынёй 12 пунктаў)

або

Arial Narrow
(вышынёй 13 пунктаў)

для вучэбна-метадычнай літаратуры на замежнай мове

Times New Roman
(вышынёй 15–16 пунктаў)

або

Arial ці Arial Narrow
(вышынёй 14 пунктаў)

3.3. МІЖРАДКОВЫ ІНТЭРВАЛ – «одинарный»

АБЗАЦНЫ ОТСТУП – 0,6–1 см;

3.4. НУМАРАЦЫЯ СТАРОНАК – знізу пасярэдзіне, вышыня шрыфту нумара старонкі – на 1–2 пункты меншая, чым вышыня асноўнага тэксту.

 

Заўвагі

1. Дыяграмы, малюнкі і схемы павінны быць выкананы ў  чорна-белым варыянце і ў фармаце, які забяспечвае выразнасць перадачы ўсіх дэталей.

2. Перад друкаваннем арыгінал-макета ў фармаце А5 неабходна атрымаць кансультацыю ў аддзеле набору і вёрсткі (тэл. 219-78-13).

3. Пры невыкананні ўказаных патрабаванняў арыгінал-макеты да друку не прымаюцца.

4. Канчатковае рашэнне аб выданні працы з арыгінал-макета заказчыка прымаецца згодна з заключэннем адказнага за выпуск.

 

Больш падрабязную інфармацыю
пра патрабаванні да арыгінал-макетаў можна атрымаць у аддзеле набору і вёрсткі ВВЦ (п. 126, корп. 5). Тэл. 219-78-13.

 

 ПАМЕРЫ ПАЛАСЫ НАБОРУ
для арыгінал-макета, фармат 60x84 1/16 (А5)

ПАМЕРЫ ПАЛАСЫ НАБОРУ
для арыгінал-макета, фармат 60x84 1/8 (А4)

ПАМЕРЫ ПАЛАСЫ НАБОРУ
для арыгінал-макета на аркушах А4
пры памяншэнні ў фармат 60x84 1/16 (А5)

 


Дадатак 3

Уважаемые коллеги!

Учебно-издательский центр БГПУ выражает Вам свою признательность за сотрудничество и направляет информационное сообщение, которое, надеемся, поможет Вам при подготовке авторских рукописей.

При издании книжной и журнальной продукции, брошюр УИЦ руководствуется основными нормативными документами, регламентирующими издательскую деятельность в Республике Беларусь.

Стандарт СТБ ГОСТ 7.60-2005 «Выданні. Асноўныя віды. Тэрміны і азначэнні» устанавливает следующие термины и определения:

Издание – это документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения.

 

Издания подразделяются по целевому предназначению и характеру информации на следующие виды.

 

Научные издания:

монография – научное издание, содержащее сведения о всестороннем исследовании одной проблемы либо темы, принадлежащей одному автору или коллективу авторов;

сборник научных трудов (работ) – сборник, который содержит исследовательские материалы научных и учебных заведений, обществ, одного или нескольких авторов.

материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериодический сборник, содержащий материалы конференции (доклады, рекомендации, решения, стенограммы и т. д.);

тезисы докладов (сообщений) научной конференции (съезда, симпозиума) – научный непериодический сборник, который содержит опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщения);

автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат исследования, который представляется им для получения ученой степени;

 

Учебные издания:

учебник – учебное издание, которое содержит систематизированное изложение учебной дисциплины (ее раздела, части);

учебное пособие* – учебное издание, которое дополняет или частично (либо полностью) заменяет учебник;

учебно-методическое пособие – учебное издание, которое содержит материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания;

пособие** – издание, предназначенное в помощь практической деятельности или овладению учебной дисциплиной;

практическое пособие – производственно-практическое издание, предназначенное практическим работникам для овладения знаниями (навыками) при выполнении какой-нибудь работы (операции, процесса);

наглядное пособие – учебное текстовое либо изобразительное издание, которое содержит материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию;

практическое руководство – практическое пособие, рассчитанное на самостоятельное овладение какими-нибудь производственными навыками;

учебная программа – учебное издание, которое определяет содержание, объем, а также порядок изучения определенной дисциплины (ее раздела, части);

практикум – учебное издание, которое содержит практические задания и упражнения, содействующие усвоению образовательного материала;

хрестоматия – учебное пособие, которое содержит литературно-художественные, исторические и др. произведения или отрывки (извлечения) из них.


* Согласно Постановления Министерства образования РБ от 21.01.2005 г. № 6 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий для учреждений образования Республики Беларусь» учебные пособия издаются только с Грифом МО РБ.

** Согласно Постановления Министерства образования РБ от 21.01.2005 г. № 6 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий для учреждений образования Республики Беларусь» учебно-методические пособия, пособия издаются при рекомендации учебно-методического оъединения по профилю, направлению или специальности.

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авторский лист – единица измерения объема литературного произведения, принятая для учета труда авторов, переводчиков, редакторов и др., равная 40 тыс. печатных знаков, считая пробелы, знаки препинания, цифры и т. п. и неполные строки за полные, или 700 строкам стихотворного текста, или 3000 см2 воспроизведенного авторского иллюстративного материала.

Учетно-издательский лист – единица измерения объема текста. 1 уч.-изд. л. равен 16 страницам формата А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал «одинарный») или 22 страницам, (шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал «полуторный»).

Брошюра – книжное издание свыше 4, но не более 48 страниц.

Книга – книжное издание, объем которого более 48 страниц.

Оригинал-макет издания – это комплект оригиналов всех его частей (текста, иллюстраций, внешнего оформления и т. д.), прошедших редакционно-издатсльскую обработку и содержащих все необходимые указания для того, чтобы копировально-множительный участок мог изготовить тираж, как задумало издательство (заказчик).

Редакционная подготовка. Осуществляется по нескольким направлениям:

  литературное редактирование – анализ, оценка и совершенствование формы подачи материала, редактирование стиля, структуры произведения;

  научное редактирование – оценка правильности излагаемых фактов, выводов, результатов и соответствие содержания произведения последним достижениям науки;

  техническое редактирование – подготовка оригинала с целью указать, каким образом нужно набрать и разместить все составные части оригинала (тексты и изооригиналы), а также заполнение бланка изда тельской спецификации, содержащей показатели полиграфического исполнения издания и контроль за выполнением этих указаний полиграф-предприятием;

Вычитка – грамматическая и редакционно-техническая обработка оригинала издания. В процессе вычитки устраняются орфографичсские, пунктуационные ошибки и буквенные опечатки, выбирается такой вариант расстановки знаков препинания и такая графическая форма слов, при которых смысл текста схватывается быстрее и легче; однотипным элементам текста придается единообразная форма, облегчающая их восприятие, размечаются буквы, цифры, знаки, которые могут быть прочитаны двояко, отмечаются смысловые, стилистические, фактические ошибки, незамеченные автором.

Корректура – это исправление ошибок и нарушений технических правил в наборе. В процессе корректуры устраняются авторские и издательские ошибки, технические недостатки набора и верстки (типографская правка). Корректуру правят автор, редактор, корректор, технический и художественный редакторы.

Верстка – последовательный процесс формирования полос набора строго определенного формата из основного, дополнительного и вспомогательного текстов, заголовков, колонэлементов, иллюстраций, пробельного материала, украшений, таблиц, формул, стихов и т. д. В зависимости от вида печатного издания различают верстку: книжную, журнальную, газетную, акцидентную. Характер верстки книжно-журнальных изданий зависит от группы сложности. Верстка каждого вида издания имеет свои особенности и выполняется в соответствии с правилами по макету издания или по размеченным корректурным оттискам.

Верстка должна быть единообразной, т. е. все однотипные элементы (заголовки, примечания, сноски, колонцифры, иллюстрации, таблицы и т. д.) должны быть одинаково заверстаны и иметь однотипную отбивку от текста.

Титульный лист – страница издания, на которой размещаются выходные сведения, регламентированные гос. стандартом «Выходные сведения в идательской продукции» (ГОСТ 7.4–77), а именно: авторы, составители, рецензенты, название, вид издания, объем в стр. и др.

Тираж – общее число экземпляров издания.

Дополнительный тираж – число экземпляров издания при повторном выпуске книги в текущем году.

Переиздание – повторный выпуск издания, уже выпускавшегося данным издательством. Может быть дополненным, исправленным, переработанным, расширенным, стереотипным.

 

Смотрите также:

Патрабаванні да рукапісаў

Патрабаванні да артыкулаў (часопіс "Весці БДПУ")

 

 

 

   

 

© Учебно-издательский центр БГПУ, 2004-2009. Республика Беларусь, 220007, Минск, Могилевская, 37. Тел.: (+37517) 219-78-10, 219-78-14
Все замечания, отзывы и предложения отправлять по адресу: izdat@bspu.by
© Дизайн и оформление: Иван Галицкий

Rating All.BY Rambler's Top100