Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования
"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"
Учебно-издательский центр БГПУ

       
   
                    
 
 
 

Даведнік для тых, хто паступае ва ўстанову адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка» / склад.
Ю. А. Быкадораў, С. І. Васілец. – Мінск: БДПУ, 2008. – 92 с

У даведніку прыведзены правілы прыёму на 2008 год ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Вызначаны парадак і план прыёму ў БДПУ. Змешчаны вынікі залічэння ва універсітэт у 2007 г. Даюцца праграмы ўступных іспытаў па дысцыплінах творчага кірунку.


 

Бубен В. П. Теория и практика обучения игре на аккордеоне : учеб. пособие / В. П. Бубен. – Минск : БГПУ, 2005. – 170 с. Гриф МО РБ

В пособии рассматриваются проблемы психолого-педагогического обучения учащихся игре на аккордеоне, развития музыкально-исполнительских способностей, музыкального мышления, формирования их технических навыков. Разработаны материалы для совершенствования постановки и посадки аккордеониста, различных способов звукоизвлечения и исполнительской техники. Предложены упражнения для развития навыков чтения нот с листа, транспонирования, подбора по слуху и импровизации.

Адресуется студентам, преподавателям, магистрам и аспирантам вузов музыкально-педагогического профиля. Может быть использовано учителями музыкальных школ, лицеев и колледжей.


 

Адамовіч, Г.Я. Літаратурная класіка ў параўнальным вывучэнні : дапаможнік / Г.Я. Адамовіч. – 2-е выд. – Мінск : БДПУ, 2009. – 179 с.

У дапаможніку даследуюцца класічныя творы, якія набылі вядомасць дзякуючы міжнацыянальным кантактам. Выяўлены тыпалагічныя сыходжанні паміж літаратурамі. Акрэслены і праілюстраваны розныя віды міжлітаратурных сувязей і ўзаемадзеянняў. Параўнальны аналіз праводзіцца па храналагічным прынцыпе (ад Старажытнасці да XX ст.) з вылучэннем структурных элементаў літаратурнага твора (роды, жанры, сюжэт, кампазіцыя і інш.) у кантэксце іншых відаў мас- тацтва.

Адрасуецца студэнтам гуманітарных спецыяльнасцей БДПУ, выкладчыкам, усім, хто цікавіцца сусветнай і айчыннай літаратурай.


 

Эканамічная тэорыя : вучэб.-метад. дапам. / Л. М. Давыдзенка [і інш.]; пад рэд. Л. М. Давыдзенкі, Г. І. Базылевай. – Мінск : БДПУ, 2007. – 339 с.

У дапаможніку асвятляюцца пытанні агульнай эканамічнай тэорыі, асновы тэорыі рыначнай і пераходнай эканомік. Разглядаюцца прадмет і метады эканомікі як навукі, месца і роля чалавека ў эканамічнай сістэме. З сучасных пазіцый раскрываюцца тэарэтычныя палажэнні мікраэканомікі, што ўключаюць спажыванне і карыснасць, характарыстыку вытворчасці прадпрыемстваў (фірм), выдаткі і даходы фірмы, ролю рыначных цэн, канкурэнцыю ў рыначнай сістэме гаспадарання. Аналізуюцца катэгорыі і законы развіцця эканомікі на мікра-, макраўзроўні і сусветнай гаспадаркі.
Адрасуецца студэнтам БДПУ, усім, хто цікавіцца пытаннямі эканамічнай тэорыі. Можа быць выкарыстаны для самастойнай працы навучэнцаў.


 

Беларуская мова: спецыяльная лексіка : вучэб.-метад. дапам. / В. У. Азарка, А. С, Васілеўская, М. М. Круталевіч. – 3-е выд., перапрац. – Мінск : БДПУ, 2007. – 207 с.

У дапаможніку прыводзяцца тэарэтычныя звесткі па ўсіх раздзелах курса «Беларуская мова (спецыяльная лексіка)», які вывучаецца на нефілалагічных факультэтах вышэйшых навучальных устаноў. Прапануецца сістэма практыкаванняў і заданняў. Надаецца ўвага засваенню тэрміналагічнай і спецыяльнай лексікі.

Адрасуецца студэнтам спецыяльнасцей фізкультурнага, культуралагічнага і мастацтвазнаўчага профіляў. Можа быць выкарыстаны студэнтамі іншых спецыяльнасцей.


 

Коммуникативная грамматика английского языка = Communicative English Grammar: учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / авт.-сост. Н. Г. Оловникова [и др.]. – Минск : БГПУ 2007. – 192 с.

В пособии предлагается теоретическое обоснование разделов грамматики, комплекс упражнений и заданий по коммуникативной грамматике английского языка. Тематическое содержание соответствует программе-минимуму по грамматике для студентов неязыковых специальностей педагогического вуза. Пособие имеет практическую и коммуникативную направленность, обусловленную задачей объяснения существующих особенностей грамматического строя современного английского языка, знание которых необходимо для его активного практического овладения.
Адресуется студентам 1–2 курсов неязыковых специальностей педагогических вузов, а также преподавателям в качестве вспомогательного методического материала.


 

Коммуникативный французский = Le francais de communication : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / авт.-сост. Л.А. Домнич [и др.]. – Минск : БГПУ, 2007. – 231 с.

В пособие включены комплексы упражнений и заданий для развития устной и письменной речи на французском языке, тематическое содержание которых соответствует программе-минимуму по иностранным языкам для студентов языковых и неязыковых специальностей педагогического вуза. По каждому разделу даны упражнения по грамматике, учебному переводу, активной лексике, устной практике, тексты для чтения и анализа, а также раздел «Занимательный французский».

Адресуется студентам 1–3 курсов языковых и неязыковых специальностей БГПУ, а также других педагогических вузов. Может быть использовано преподавателями как вспомогательный методический материал для проведения семинарских занятий и управления самостоятельной работой.


 

Формирование готовности студенческой молодежи к семейной жизни : учеб.-метод. пособие / Н. И. Олифирович [и др.]. – Минск : БГПУ, 2008. – 175 с.

В пособии представлена целостная модель подготовки студенческой молодежи к семейной жизни. Освещается системный взгляд на феномен готовности, предполагающий учет взаимодействия и взаимовлияния различных элементов семейной системы и реализуемый на микро-, макро- и мегасистемном уровнях ее психологического функционирования.

Адресуется педагогам-психологам, кураторам, педагогическим работникам общежитий, преподавателям вузов и другим специалистам, осуществляющим работу со студенческой молодежью.


 

Капранова, В.А. Образовательные реформы : отечественный и зарубежный опыт / В.А. Капранова : монография. – Минск : БГПУ, 2007. – 183 с

В монографии систематизированы подходы, накопленные мировой практикой в ходе реформирования систем образования конца XX – начала XXI в. Представлена типология современных образовательных реформ, стратегия и тактика их реализации. На основе сравнительного анализа показана специфика трансформационных процессов в среднем и высшем образовании в отдельных странах и регионах мира (Западная и Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Прибалтика, СНГ и др.).

Адресуется студентам высших учебных заведений педагогических специальностей, аспирантам, преподавателям высшей школы, слушателям системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.


 

Врачебно-педагогические наблюдения и тестирование в физической культуре и спорте : учеб.-метод. пособие / сост. Л. А. Артишевская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : БГПУ, 2008. – 80 с.

В пособии изложены цель, задачи, методы врачебно-педагогических наблюдений. Даны методические указания по их проведению на лабораторных занятиях и тренировках. Рассмотрены подходы по анализу и оценке результатов, предложены удобные образцы протоколов.
Освещаются вопросы применения функциональных проб при исследовании систем организма: их определение, принципы классификации, правила проведения, методика проведения и оценки проб, наиболее часто применяемых при исследовании сердечнососудистой системы, внешнего дыхания, нервной системы и нервно-мышечного аппарата.

Адресуется студентам физкультурных специальностей БГПУ и преподавателям физкультуры и спорта.


 

Кикель, П. В., Сороко, Э. М. Краткий энциклопедический словарь философских терминов / П. В. Кикель, Э. М. Сороко. – 2-е изд. – Минск : БГПУ, 2008.– 266 с.

В словаре помещены основные философские и общетеоретические термины, которые вошли в фонд современной философской мысли и новой общенаучной ветви знания – синергетики. Издание обладает общепросветительским потенциалом и раскрывает сущность многих новых терминов, понятий, конструктов общенаучного и философского содержания.

Адресуется аспирантам и студентам БГПУ, преподавателям высших учебных заведений, всем интересующимся проблемами философского осмысления мира.


 

Социальная педагогика: Подготовка, оформление и защита курсовой и дипломной работы : пособие для студ. спец. «социальня педагогика» / В.Н. Клипинина, З.И. Прокопьева, А.М. Русецкая. – Минск : БГПУ, 2008. – 52 с. – (Серия «Социальная педагогика. Социальная работа»; вып. 11).

В пособии излагаются нормативные положения, требования и практические рекомендации по подготовке, выполнению, оформлению и защите курсовых и дипломных работ под руководством преподавателей кафедры социальной педагогики. Определяется их место и значение в профессиональной подготовке социальных педагогов.

Адресуется студентам факультета социально-педагогических технологий БГПУ, преподавателям для выполнения студенческих исследовательских работ в сфере социальной педагогики.


 

Композиторы – детям : хрестоматия. В 3 ч. Ч. 1 / сост. А. Б. Нижникова Е. А. Овчаренко, Г. В. Щербич. – 2-е изд. – Минск : БГПУ, 2008. – 55 с.

В пособии помещены песни для детей белорусских, русских и зарубежных композиторов, представлены обработки народных песен. Даны методические рекомендации к произведениям. Материал пособия обеспечит будущих учителей музыки вокальным репертуаром для практической работы по музыкальному воспитанию школьников.

Адресовано студентам музыкально-педагогического факультета БГПУ. Может быть использовано преподавателями вузов, учащимися и педагогами музыкальных колледжей и училищ.


 

Композиторы детям : хрестоматия. В 3 ч. Ч. 2 / сост. А. Б. Нижникова, Е. В. Овчаренко, Г. В. Щербич. – Минск : БГПУ, 2008. – 66 с.

В хрестоматии помещены оригинальные вокальные сочинения для детей. Музыкальный материал представлен произведениями зарубежного и отечественного классического и современного репертуара. Степень вокально-технической сложности произведений соответствует возможностям обучающихся.

Адресуется студентам музыкально-педагогического факультета БГПУ. Может быть использована преподавателями вузов, учащимися и педагогами колледжей и училищ данной специальности.


 

История стран Востока (XVI – начало XX в.) : пособие / В. В. Куницкий. – Минск : БГПУ, 2008. – 187 с.

В пособии изложена история наиболее развитых азиатских государств – Индии, Цинского Китая, Японии и Ирана. Показаны особенности функционирования названных стран, проблемы, отличительные признаки их социально-экономического и политического развития, путь адаптации к условиям индустриальной эпохи.

Адресуется студентам исторических специальностей БГПУ. Может быть полезно для самостоятельной работы, формирования необходимых знаний и представлений.


 

Социально-педагогическая работа с выпускниками детских интернатных учреждений : учеб.-метод. пособие / А.П. Лаврович, Е.Н. Алтынцева, Л.А. Шелег. – Минск : БГПУ, 2008. – 94 с.

В пособии рассмотрены проблемы подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни и их социальной адаптации в обществе. Разработана авторская модель и программа формирования жизненного самоопределения у воспитанников детских домов и школ-интернатов. Проанализирован современный опыт социально-педагогического сопровождения детей-сирот в постинтернатный период. Представлены программа курса, диагностический инструментарий, комплекс заданий для подготовки специалистов к социально-педагогической работе с выпускниками детских интернатных учреждений.

Адресуется студентам вузов, обучающимся по специальности «Социальная работа», «Социальная педагогика», специалистам системы охраны детства и социальной защиты, взаимодействующих с выпускниками детских интернатных учреждений, руководящим и педагогическим кадрам детских домов и школ-интернатов, а также всем интересующимся данной проблемой.


 

Лингво-психологические основы обучения иноязычному общению : сб. науч. ст. / редкол. Н.Г. Оловникова (науч. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2008. – 128 с.

В сборник помещены статьи, посвященные исследованиям в области преподавания иностранных языков, актуальным проблемам лингвистики и воспитания учащихся средствами иностранного языка.
Адресуется преподавателям иностранных языков неспециальных вузов, аспирантам, научным сотрудникам.


 

Пергаменщик, Л. А.Посттравматический стресс: понять и преодолеть : учеб.- метод. пособие / Л. А. Пергаменщик. – Минск : БГПУ, 2008. – 139 с.

В пособии рассмотрены вопросы истории создания теории пост- травматического стресса, этиологии, симптоматики, эпидемиологии, диагностики и оказания психологической помощи пострадавшим. Дается описание концепции травмированной личности и ролевая структура. Помещены приложения, в которых изложены проблемы самопомощи при кратковременном и хроническом стрессе, способы идентификации стресса, характер работы организма (на физиологическом уровне) при стрессе и т. д.

Адресуется студентам психологических специальностей, изучающим курс «Кризисная психология».


 

Гісторыя эканомікі Беларусі (ад старажытных часоў да пачатку XXI ст.) : вучэб.-метад. дапам. / В. А. Пілецкі. – Мінск : БДПУ, 2007. – 192 с.

У дапаможніку прапанавана рэфератыўнае выкладанне курса ў выглядзе вучэбнай праграмы і факталагічных звестак. Даецца лаканічнае тлумачэнне сфармуляваных тэарэтычных палажэнняў. Вызначана структура курса. Змешчаны матэрыялы для сістэматызацыі засвоеных ведаў.

Адрасуецца студэнтам неэканамічных факультэтаў ВНУ, выкладчыкам, аспірантам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.


 

Зборнік практыкаванняў па беларускай мове : дапаможнік. У 3 ч. Ч. 2. Марфеміка. Словаўтварэнне. Марфалогія / Г. Ф. Андарала [і інш.]; пад агул. рэд. С. К. Бердніка. – Мінск : БДПУ, 2008. – 131 с.

У дапаможніку змешчаны разнастайны дыдактычны матэрыял для практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове, які ахоплівае практыкаванні па марфеміцы, словаўтварэнні і марфалогіі.

Адрасуецца студэнтам факультэтаў пачатковай, спецыяльнай і дашкольнай адукацыі БДПУ, вучням старшых класаў, навучэнцам педагагічных каледжаў, выкладчыкам і настаўнікам сярэдніх школ.<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10>
<11>
<12>

 

 

УИЦ БГПУ

:: О нас

:: Приказ ректора об издании

:: Требования к рукописям

:: Требования к оригинал-
   макету автора

:: Схема движения рукописи

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УИЦ

:: Редакционный отдел

:: Отдел набора и верстки

:: Лаборатория
   множительной техники

:: Отдел издательских
   и  полиграфических услуг

"ВЕСЦІ БДПУ"

:: Серии

:: Требования к статьям

КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ

:: Новинки

:: Прайс-лист

:: Изданная литература

 


e-mail: izdat@bspu.by  
ССЫЛКИ


Официальный сайт БГПУ
Почтовая служба БГПУ


Библиотека БГПУ

 

   

 

© Учебно-издательский центр БГПУ, 2004-2009. Республика Беларусь, 220007, Минск, Могилевская, 37. Тел.: (+37517) 219-78-10, 219-78-14
Все замечания, отзывы и предложения отправлять по адресу: izdat@bspu.by
© Дизайн и оформление: Иван Галицкий

Rating All.BY Rambler's Top100